Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

„A Nagy Üzlet” weboldal Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza nagyuzlet.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a Petrényi-Petrik József E.V. (3530 Miskolc, Király 12. a továbbiakban: Üzemeltető) és a Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak.

1. Általános fogalmak

Az ÁSZF-t Magyarország törvényei szabályozzák.

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést rögzít a Weboldal rendszerében.

Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető által a Weblapon lehetővé teszi a hirdetések rögzítését, a hirdetések – díjfizetés ellenében történő – nézettségének potenciális növekedését, valamint a hirdetések megtekintését, közöttük történő keresését.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül.

2. Hirdetési szolgáltatás

A, Díjmentes hirdetési szolgáltatás

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést adhatnak fel és szerkeszthetnek díjtalanul. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a hirdetést a hirdetés feladásakor meghatározott kategóriától eltérő kategóriába sorolja, illetve hogy eldöntse, hogy a hirdetés címe és leírása alapján a hirdetés egyéb paraméterei reálisan vonatkoznak-e a hirdetésre. Ha az Üzemeltető megítélése szerint a paraméterek nem reálisak, akkor jogosult módosítani a hirdetést a legjobb belátása szerint.

Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhez érkezést követően, amennyiben az a jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és díjmentes hirdetésfeladás esetén 90 nap időtartamig (érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon. Az érvényességi idő elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikus inaktiválja, majd megújítás hiányában lejárattól számított 180. nap után törli a Weboldalról.

B, Díjköteles hirdetési szolgáltatás

    • Szolgáltatások leírása, érvényességi ideje, fizetendő díjak

A díjfizetés fejében biztosított szolgáltatások leírását, érvényességi idejét, valamint igénybevételükért fizetendő díjakat a Weboldal Hirdetés feladása oldala tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

    • A díjköteles szolgáltatások díjának kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

A díjakat a Felhasználó Forint (HUF) pénznemben banki átutalással, PayPales fizetéssel egyenlítheti ki. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A vásárlás a hirdetés feladásakor az „Előnézet” oldalon a „Folytatás” gomb, megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követően legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött hirdetés megfelel a jelen ÁSZF-nek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználók részére számlát állít ki, amelyet PDF formátumban a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A hatályos jogszabályok (lsd. lent) szerint a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles, továbbá nincs szükség a számla példányszámainak és eredetiségének megjelölésére. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlának minősül, tehát nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való kiállításához.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre. A díj visszatérítésre Forint (HUF) pénznemben és a díj kiegyenlítésekor használt díjfizetési móddal kerül sor.

3. Hirdetésfeladásra vonatkozó szabályok

 • A hirdetésfeladás véglegesítésével a Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.
 • A hirdetések regisztráció nélkül nem törölhetők vagy módosíthatók.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetéseket ellenőrizze, módosítsa, más kategóriába sorolja, függő állapotba helyezze, vagy törölje.
 • Minden hirdetés legkésőbb 90 nap után automatikusan lejár.
 • A hirdetés feladásával engedélyezi, hogy A Nagy Üzlet hirdetésben szereplő elérhetőség (email cím, telefonszám, webcím) bárki által látható legyen.
 • Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapra feltöltött anyagok, képek, információk tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel tartozik.
 • Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az illegális, törvénybe ütköző hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések magyarázat nélküli elutasítására, törlésére az alábbi esetekben:

 • ellenkezik a szabályzattal,
 • nem felel meg a hirdető érvényben lévő tagsága szabályainak,
 • többszörösen feladott hirdetés,
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
 • nem A Nagy Üzlet hirdetést tartalmaz,
 • jogsértést megvalósító hirdetés,
 • ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren,
 • nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.
 • olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:
  • Pornográf vagy felnőtteknek szól
  • Erőszakos tartalom
  • Fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom
  • Erős vulgarizmusok
  • Hacker-, illetve crackertartalom
  • Szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom
  • Tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tartalom
  • Sör vagy tömény alkohol értékesítése
  • Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése
  • Receptköteles gyógyszerek értékesítése
  • Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, lőfegyver-alkatrészek, rohamkések, kábítópuskák) értékesítése
  • Iparművészeti vagy egyéb áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítése
  • Iskolai dolgozatok, főiskolai vagy egyetemi munkák értékesítése vagy terjesztése
  • Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
  • Személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
  • Félelemérzetet kelt;
  • Amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen,
  • Ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
  • Bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait

4. Felelősség

Nem vállalunk felelősséget

 • az oldalakon elhelyezett A Nagy Üzlet hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállításából, változásokból; a hirdetések törléséből eredő esetleges károkért.

5. Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát, a szolgáltatásokat – beleértve a díjköteles szolgáltatásokat is – minden előzetes értesítés nélkül másik, nagyuzlet.hu domain névtől eltérő domain néven tegye elérhetővé, akár úgy, hogy megszünteti nagyuzlet.hu domainen a szolgáltatást ( domain nevet váltson ). Az új domain néven nagyuzlet.hu weboldalon megrendelt ingyenes és díjköteles szolgáltatások folytatólagosak, ami azt jelenti, hogy a felhasználók által nagyuzlet.hu oldalon korábban megrendelt szolgáltatások a váltás időpontjában aktuális állapottól indítva vehetők továbbra is igénybe az új domain név alatt.

6. Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • telefonszám: Ügyfélszolgálat menüpont alatt
 • postacím: Petrényi-Petrik József E.V. 3530 Miskolc, Király 12 (Magyarország)
 • elektronikus levelezés: Ügyfélszolgálat menüpont alatt

7. Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;

8. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, visszatérítés:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól